Dandeli Education Society's

Bangurnagar Arts, Science & Commerce College

Barchi Road, Ambewadi, Dandeli-581325

Re-Accredited by NAAC at 'B' Grade Level

SÉÇQåûsÉÏ ÍvɤÉhÉ xÉÇxjÉÉlÉ

oÉÇaÉÔUlÉaÉU MüsÉÉ, ÌuÉ¥ÉÉlÉ LuÉÇ uÉÉhÉÏerÉ qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ, SÉÇQåûsÉÏ (E.Mü.)

ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ

CÌiÉWûÉxÉ LuÉÇ EimɨÉÏ :

qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ MüÉ AÉUÇpÉ 1974 qÉåÇ WÒûAÉ, iÉoÉ xÉå ÌWûlSÏ ÌuÉwÉrÉ MüÉå AÉuÉvrÉMü LuÉÇ LãÎcNûMü ÂmÉ qÉåÇ oÉÏ.L., oÉÏ.LxÉxÉÏ iÉjÉÉ oÉÏ.MüÊqÉ MüÐ Mü¤ÉÉAÉåÇ qÉåÇ mÉëxiÉÑiÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ | SÉÇQåûsÉÏ MüÉå NûÉåOåû pÉÉUiÉ Måü lÉÉqÉ xÉå eÉÉlÉiÉå Wæû, YrÉÉåÇÌMü rÉWûÉÆ UWûlÉåuÉÉsÉå sÉÉåaÉ vÉÉÇÌiÉ , LMüiÉÉ LuÉÇ xÉqÉÉlÉiÉÉ xÉå UWûiÉå Wæû | pÉÉUiÉ Måü ÌuÉÍpÉ³É ¤Éå§ÉÉåÇ xÉå AÉlÉåuÉÉsÉå NûÉ§É iÉjÉÉ NûɧÉÉAÉåÇ MüÉå ÌWûlSÏ ÌuÉwÉrÉ SxÉuÉÏ AÉæU arÉÉUWûuÉÏ , oÉÉUWûuÉÏ MüÐ Mü¤ÉÉAÉåÇ qÉåÇ mÉëxiÉÉÌuÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû | AiÉ: ´ÉåhÉÏ xiÉU mÉU ÌWûlSÏ ÌuÉwÉrÉ MüD ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå AÉMüÌwÉïiÉ MüUiÉÉ Wæû |

mÉëÉUÇÍpÉMü vÉæ¤ÉÍhÉMü xÉÉsÉÉåÇ qÉåÇ ÎeÉlÉ urÉÉZrÉÉiÉÉAÉåÇ lÉå qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ qÉåÇ ÌWûlSÏ ÌuÉwÉrÉ MüÉ AkrÉÉmÉlÉ ÌMürÉÉ WæÇû uÉå - ´ÉÏ. AÉU.xÉÏ. ÍxÉÇWû AÉæU ´ÉÏ Måü.LsÉ. ÍqÉ´ÉÉ eÉÉå E¨ÉUmÉëSåvÉ Måü ÌlÉuÉÉxÉÏ jÉå | iÉjÉÉ SÉå cÉrÉlÉ ÌMüL WÒûL ´ÉåhÉÏ oÉ® urÉÉZrÉÉiÉÉ ´ÉÏ LcÉ.LqÉ. AqÉÏÇaÉQû AÉæU ´ÉÏqÉiÉÏ qÉÑ£üÉ mÉÉsÉÇMüU jÉå | ClÉMåü oÉÉS ´ÉÏqÉiÉÏ UeÉlÉÏ ÍqÉ´ÉÉ, ´ÉÏqÉiÉÏ UåvqÉÉ Ì§ÉmÉÉPûÏ , MÑü, AcÉïlÉÉ mÉÏ., qÉÇeÉÑlÉÉjÉ oÉÉUMåüU ,qÉÉsÉiÉÏ uÉqÉÉï iÉjÉÉ xuÉÉiÉÏ MüSqÉ AxjÉÉrÉÏ urÉÉZrÉÉiÉÉ Måü ÂmÉ qÉåÇ MüÉrÉï MüU cÉÑMåü WæûÇ | ApÉÏ QûÊ. oÉÏ.LsÉ.aÉÑÇQÕûU , xÉWûÉrÉMü mÉëÉkrÉÉmÉMü Måü ÂmÉ qÉåÇ iÉjÉÉ ´ÉÏqÉiÉÏ MüsmÉlÉÉ ÍqÉ´ÉÉ AxjÉÉrÉÏ urÉÉZrÉÉiÉÉ Måü ÂmÉ qÉåÇ MüÉrÉï MüU UWåû Wæû | CxÉ xÉÉsÉ oÉÏ.LxÉxÉÏ mÉëjÉqÉ AÉæU ̲iÉÏrÉ Mü¤ÉÉ qÉåÇ ÌWûlSÏ ÌuÉkrÉÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÐ xÉÇZrÉÉ 32, oÉÏ.MüÊqÉ mÉëjÉqÉ uÉwÉï qÉåÇ 16 iÉjÉÉ oÉÏ.L.mÉëjÉqÉ, ̲iÉÏrÉ LuÉÇ iÉ×iÉÏrÉ uÉwÉï qÉåÇ 14 WæÇû | mÉËUhÉÉqÉ xuÉÂmÉ eÉoÉ xÉå qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ MüÉ AÉUÇpÉ WÒûAÉ iÉoÉ xÉå AÉeÉ iÉMü ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ Måü sÉaÉÉiÉÉU WûU uÉwÉï 98% xÉå erÉÉSÉ ÌuɱÉÍjÉï E¨ÉÏhÉï WûÉå UWåû Wæû |

ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ MüÉ E¬åvrÉ :

ÌWûlSÏ UÉ·ípÉÉwÉÉ Måü ÂmÉ qÉåÇ bÉÉåÌwÉiÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ ExÉMüÉ mÉëcÉÉU-mÉëxÉÉUÉjÉï WåûiÉÑ ÌWûlSÏ MüÉå LMü pÉÉwÉÉ Måü ÂmÉ qÉåÇ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå ÍxÉZÉÉlÉå xÉå ElÉ MüÉå UÉ·íÏrÉ xÉÇoÉÇkÉ xjÉÉÌmÉiÉ MüUlÉå qÉåÇ qÉSS WûÉåiÉÉ Wæû | xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ ÌWûlSÏ xÉÉÌWûirÉ iÉjÉÉ ExÉMåü qÉÉæÍsÉMü mÉUÇmÉUÉ MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå SålÉÉ CxÉ ÌuÉpÉÉaÉ MüÉ E¬åvrÉ Wæû |

ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ MülÉÉïOûMü ÌuÉµÉ ÌuɱÉsÉrÉ kÉÉUuÉÉQû iÉjÉÉ SͤÉhÉ pÉÉUiÉ ÌWûlSÏ mÉëcÉÉU xÉpÉÉ, kÉÉUuÉÉQû eÉÉå ÌWûlSÏ AlÉÑxÉÇkÉÉlÉ MåülSì Wæû ElÉMüÐ qÉSS ²ÉUÉ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå E¨ÉåÎeÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ ÌWûA ÌMü uÉå ÌuÉcÉU xÉÇaÉÉå̸ iÉjÉÉ AÍkÉuÉåvÉlÉ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉå eÉÉå ÌMü ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ MüUiÉÉ ÌWûA ÌMü uÉå oÉÉaÉ sÉåÇ eÉÉå ÌMü ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ UWûiÉÉ Wæû | CxÉMåü xÉÉjÉ ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ MüUiÉÉ Wæû ÌMü uÉå xuÉrÉÇ AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå lÉrÉå ÌuÉcÉÉU kÉÉUÉ, mÉëuÉ×ꬃ Måü xÉÉjÉ ÌWûlSÏ xÉÉÌWûirÉ MüÉå pÉsÉÏpÉÉÇÌiÉ   eÉÉlÉåÇ CxÉMåü ÍsÉL ClÉMüÉå mÉërÉÉåeÉlÉ mÉÉMü xÉiÉiÉÉprÉÉxÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉÔÍcÉiÉ MüUiÉÏ Wæû |

AmÉlÉÏ AÍpÉÂcÉÏ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉvÉrÉ SåMüU ÌuÉcÉÉU-aÉÉå̸ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû | WûU xÉÉsÉ rÉWû ÍxÉsÉÍxÉsÉÉ oÉUÉoÉU eÉÉUÏ UWûiÉÉ Wæû |

CxÉ ÌuÉpÉÉaÉ Måü AkrÉÉmÉMü uÉaÉï AmÉlÉÉ AkrÉrÉlÉ AkrÉÉmÉlÉ Måü xÉÉjÉ-xÉÉjÉ ÌuÉÌuÉkÉ MüÉsÉåeÉ, ÌuÉµÉ ÌuɱÉsÉrÉÉåÇ qÉåÇ AÉrÉÉåÎeÉiÉ UÉerÉ xiÉUÏrÉ UÉ·íÏrÉ iÉjÉÉ AÇiÉUÉ·íÏrÉ ÌuÉcÉÉU aÉÉå¸ÏrÉÉåÇ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉåiÉå WæûÇ | QûÊ. oÉÏ. LsÉ. aÉÑÇQÕûU AkrÉ¤É ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ lÉå AlÉåMü ÌuÉcÉÉU aÉÉå̸rÉÉåÇ qÉåÇ pÉÉaÉ sÉåMüU MüD mÉëmÉ§É mÉëxiÉÑiÉ ÌMürÉå WæûÇ |

 

ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ Måü qÉÔsrÉÉÇÌMüiÉ MüÉrÉï mÉëaÉÌiÉ MüÐ xÉÔcÉlÉÉ

1. ÌuÉpÉÉaÉ MüÉ lÉÉqÉ : ÌWûlSÏ

2. xjÉÉmÉlÉÉ : 1974

3. rÉÉåeÉlÉÉ MüÉ lÉÉqÉ iÉjÉÉ xiÉU (´ÉåhÉÏ) mÉëSÉlÉ : rÉÔ. eÉÏ. ÌWûlSÏ :  oÉÏ.L., oÉÏ.LxÉxÉÏ iÉjÉÉ oÉÏ. MüÊqÉ

4. AkrÉÉmÉlÉ mÉS MüÐ xÉÇZrÉÉ :

A±rÉlÉ mÉS

xuÉÏM×üiÉ

 

mÉëkrÉÉmÉMü

-

-

xÉWûrÉÉåaÉÏ mÉëÉkrÉÉmÉMü

-

-

xÉWûÉrÉMü mÉëÉkrÉÉmÉMü

03

01

5. lÉÉqÉ, rÉÉåarÉiÉÉ, ÂmÉUåZÉÉ, mÉSuÉÏ, ÌuÉvÉåwÉ¥ÉiÉÉ:

lÉÉqÉ

rÉÉåarÉiÉÉ

mÉSuÉÏ

QûÊ. oÉÏ.LsÉ. aÉÑÇQÕûU

ÌuÉvÉåwÉ¥ÉiÉÉ ÌWûlSÏ                                

LqÉ.L., QûÏ.eÉÏ.LxÉ., QûÏ.LsÉ.LxÉ., mÉÏLcÉ.QûÏ

AlÉÑpÉuÉ 10 xÉÉsÉ

xÉWûÉrÉMü AkrÉÉmÉMü 4 xÉÉsÉÉåÇ xÉå qÉÉaÉïSvÉïlÉ:mÉÏLcÉ.QûÏ. ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå: -

´ÉÏ qÉÇeÉÔlÉÉjÉ oÉÉUMåüU

ÌuÉvÉåwÉ¥ÉiÉÉ ÌWûlSÏ   

LqÉ.L., oÉÏ.LQû. LqÉ.TüÐsÉ

AlÉÑpÉuÉ 03 xÉÉsÉ

AxjÉÉrÉÏ urÉÉZrÉÉiÉÉ

´ÉÏqÉiÉÏ qÉÉsÉiÉÏ uÉqÉÉï

ÌuÉvÉåwÉ¥ÉiÉÉ ÌWûlSÏ

LqÉ.L., oÉÏ.LQû.

AlÉÑpÉuÉ 03 xÉÉsÉ

AxjÉÉrÉÏ urÉÉZrÉÉiÉÉ 4 xÉÉsÉÉåÇ xÉå qÉÉaÉïSvÉïlÉ:mÉÏLcÉ.QûÏ.ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå : -

6. uÉËU¸ ÍvɤÉMü MüÐ xÉÔcÉÏ :

A. AuÉMüÉxÉ mÉëÉmiÉ ´ÉÏ Måü.LsÉ. ÍqÉ´ÉÉ

oÉ. AuÉMüÉvÉ mÉëÉmiÉ (xÉåuÉÉÌlÉuÉרÉ) ´ÉÏqÉiÉÏ qÉÑ£üÉ mÉÉsÉÇMüU

xÉ. AuÉMüÉvÉ mÉëÉmiÉ ´ÉÏ Måü AÉU. xÉÏ. ÍxÉÇWû

Qû. AuÉMüÉvÉ mÉëÉmiÉ xÉå mÉWûsÉå xÉåuÉÉÌlÉuÉ×ꬃ Måü oÉÏcÉ ÌlÉkÉlÉ : ´ÉÏ LcÉ. LqÉ. AÍqÉÇaÉQû

7.           -

8. AkrÉÉmÉMü : ÌuɱÉÍjÉï AlÉÑmÉÉiÉ 1:22 (rÉÉåeÉlÉÉ AlÉÑxÉÉU)

rÉÉåeÉlÉÉ

ÌuɱÉÍjÉï xÉÇZrÉÉ

AkrÉÉmÉMü

AlÉÑmÉÉiÉ

oÉÏ.L.: mÉëjÉqÉ, ̲iÉÏrÉ, iÉ×iÉÏrÉ uÉwÉï

mÉëjÉqÉ: 11/ 8,

̲iÉÏrÉ :  19/05

iÉ×iÉÏrÉ : 06/02

 

17:1

oÉÏ.MüÊqÉ : mÉëjÉqÉ

35

 

12:1

oÉÏ.LxÉ.xÉÏ

22/16

 

12:1

9. -

10. mÉëMüÉvÉlÉ : -

11. AkrÉÉmÉMü xÉWûrÉÉåaÉÏ ÂmÉ qÉåÇ

UÉ·íÏrÉ xÉÍqÉÌiÉ

AÇiÉïUÉ·íÏrÉ xÉÍqÉÌiÉ

xÉÇmÉÉSMüÐrÉ xÉÔcÉlÉÉmÉOû

Life member of National Banajara Professors Association, Banglore

 

xÉÇmÉÉSMü (ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ) qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ Måü ÌuÉÌuÉkÉ xÉÇaÉëWû

12. ÌuɱÉjÉÏï rÉÉåeÉlÉÉ / ÌuɱÉjÉÏï mÉËUrÉÉåeÉlÉÉ :

 

oÉÏ.L Måü 50% ÌuɱÉjÉÏï

oÉÏ.MüÊqÉ Måü 50% ÌuɱÉjÉÏï

oÉÏ.LxÉ.xÉÏ Måü 30 % ÌuɱÉjÉÏï

13. ÌuɱÉjÉÏï rÉÉåarÉiÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ (´ÉåhÉÏ AlÉÑxÉÉU)

rÉÉåeÉlÉÉ MüÉ lÉÉqÉ

mÉëÉmiÉ AeÉÏï

cÉrÉlÉ ÌMüL WÒûL

EssÉåÎZÉiÉ

mÉÉxÉ (mÉëÌiÉvÉiÉ)

mÉÑÂwÉ

x§ÉÏ

oÉÏ.L

19

19

03

16

100%

oÉÏ.LxÉ.xÉÏ

22

22

10

12

100%

oÉÏ.MüÊqÉ

35

35

12

23

100%

14.

ÌuɱÉjÉÏï MüÐ mÉëaÉÌiÉ

EssÉåÎZÉiÉ mÉëÌiÉvÉiÉ xÉå AsÉaÉ

rÉÔ. eÉÏ xÉå mÉÏ.eÉÏ

03

mÉÏ. eÉÏ xÉå LqÉ.ÌTüsÉ

-

mÉÏ.eÉÏ xÉå mÉÏ.LcÉ.QûÏ

-

15. AÉkÉÉUpÉÔiÉ xÉÇUcÉlÉÉ xÉÇoÉÇkÉÏ xÉÑÌuÉkÉÉAÉåÇ MüÉ ÌuÉxiÉÉU

mÉÑxiÉMüÉsÉrÉ

qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ mÉÑxiÉMüÉsÉrÉ MüÉ ÌuÉpÉÉaÉ

ÍvɤÉMü AÉæU ÌuɱÉjÉÏï Måü ÍsÉL AliÉïeÉÉsÉ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ

WûÉÆ

AÉrÉ.xÉÏ.OûÏ xÉÑÌuÉkÉÉAÉåÇ Måü xÉÉjÉ Mü¤ÉÉLÆ

-

mÉërÉÉåaÉvÉÉsÉÉLÆ

-

16.      -

17.ÌuɱÉjÉÏï xÉÇmɳÉÏMüUhÉ rÉÉåeÉlÉÉAÉåÇ MüÉ ÌuÉxiÉÉU xÉÉjÉ WûÏ oÉÉWûUÏ ÌuÉvÉåwÉ¥É (ÌuÉvÉåwÉ urÉÉZrÉÉlÉ, ÍvÉsmÉvÉÉsÉÉ, mÉËUxÉÇuÉÉS)

ÌuÉvÉåwÉ urÉÉZrÉÉlÉ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü ÍsÉL : 02

ÍvÉsmÉMüsÉÉ : lÉWûÏÇ

mÉËUxÉÇuÉÉS : ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ ²ÉUÉ xÉÇcÉÍsÉiÉ

 

AlrÉ ÍvɤÉhÉ xÉÇxjÉÉlÉ iÉjÉÉ ÌuɵÉÌuɱÉsÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ xÉWûrÉÉåaÉ:

       SͤÉhÉ pÉÉUiÉ ÌWûlSÏ mÉëcÉÉU xÉpÉÉ, eÉÉå LMü ÌWûlSÏ AlÉÑxÉÇkÉÉlÉ MåülSì Wæû ExÉMüÐ qÉSS ²ÉUÉ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå EimÉëåËUiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü uÉå mÉËUxÉÇuÉÉS iÉjÉÉ AÍkÉuÉåvÉlÉ qÉåÇ EmÉÎxjÉiÉ WûÉåÇ eÉÉå ÌMü ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ Wæû| ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ MüUiÉÉ Wæû ÌMü uÉå xuÉÇrÉ MüÉå lÉrÉå ÌuÉcÉÉUkÉÉUÉ, mÉëuÉ×ꬃ Måü xÉÉjÉ ÌWûlSÏ xÉÉÌWûirÉ MüÉå mÉËUÍcÉiÉ MüUåÇ |  

       MülÉÉïOûMü ÌuɵÉÌuɱÉsÉrÉ kÉÉUuÉÉQû lÉå UÉ·íÏrÉ mÉËUxÉÇuÉÉS MüÉ mÉërÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ, ÎeÉxÉqÉåÇ ´ÉÏ LcÉ. LqÉ. AÍqÉÇaÉQû AÉæU ´ÉÏqÉiÉÏ qÉÑ£üÉ mÉÉsÉÇMüU EmÉÎxjÉiÉ WÒûL | ÌWûlSÏ ÌSuÉxÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ L,.mÉÏ.cÉÏ. OûÊElÉÍvÉmÉ MæüaÉÉ qÉåÇ ÌMürÉÉ jÉÉ A£ÔüoÉU 2006 qÉåÇ eÉWûÉÆ ´ÉÏ. LcÉ.LqÉ. AqÉÏÇaÉQû EmÉÎxjÉiÉ WÒûL jÉå |

       ÍvɤÉÉ Måü xÉÉjÉ xÉÉjÉ ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ AlÉåMü MüÉrÉï¢üqÉ xÉqÉrÉ-xÉqÉrÉ mÉU MüUiÉÉ AÉ UWûÉ Wæû | ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ WûU xÉÉsÉ cÉÉæSWû ÍxÉiÉoÉÇU MüÉå ÌWûlSÏ ÌSuÉxÉ qÉlÉÉiÉÉ AÉ UWûÉ Wæû | LåxÉå qÉÉæMåü mÉU oÉQåû oÉQåû xÉÉÌWûirÉMüÉUÉåqÉ MüÉå oÉÑsÉÉMüU NûɧÉ-NûɧÉÉAÉåÇ MüÉå ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ AÉæU ÌWûlSÏ xÉÉÌWûirÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ AuÉaÉiÉ MüUuÉÉiÉå Wæû | CxÉMåü AsÉÉuÉÉ ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ ²ÉUÉ NûɧÉÉåÇ MüÐ mÉëÌiÉpÉÉ eÉÉlÉlÉå Måü ÍsÉL iÉjÉÉ ElÉMüÉå mÉëåUhÉÉ SålÉå WåûiÉÑ ÌuÉpÉÉaÉ ElÉMåü ÍsÉL ÌWûlSÏ xÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ AlÉåMü mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉAÉåÇ MüÉ ArÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû |

       ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ Måü mÉëaÉÌiÉ, mÉëcÉÉU LuÉÇ mÉëxÉÉU Måü ÍsÉL AlrÉ ÍvɤÉhÉ xÉÇxjÉÉlÉ iÉjÉÉ uÉWûÉÆ AkrÉÉmÉMüaÉhÉ CxÉxÉå eÉÑQåû WÒûL Wæû |

ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ Måü NûÉ§É xÉÇbÉ AÉæU ElÉMüÉ rÉÉåaÉSÉlÉ :

       oÉÇaÉÔUlÉaÉU MüÉsÉåeÉ Måü NûÉ§É ´ÉÏ qÉÇeÉÔlÉÉjÉ oÉÉUåMüU ÎeÉlWåûÇ 2009 qÉåÇ uÉåÇMüOåûµÉU ÌuɵÉÌuɱÉsÉrÉ xÉå LqÉ.ÌTüsÉ MüÐ EmÉÉÍkÉ mÉëÉmiÉ MüU CxÉÏ MüÉsÉåeÉ qÉåÇ AxjÉÉrÉÏ xiÉU mÉU AkrÉÉmÉlÉ MüÉ MüÉrÉï ÌMürÉÉ Wæû AÉæU AoÉ uÉå SåvÉmÉÉÇQåû mÉëÉæRûvÉÉsÉÉ qÉåÇ MüÉrÉïUiÉ Wæû | ´ÉÏqÉiÉÏ qÉÉsÉiÉÏ uÉqÉÉï eÉÏ pÉÏ CxÉÏ MüÉsÉåeÉ qÉåÇ AxjÉÉrÉÏ ÂmÉ qÉåÇ MüÉrÉï MüU cÉÑMüÐ Wæû | AoÉ uÉåû oÉÇaÉÔUlÉaÉU mÉSuÉÏ mÉÔuÉï MüÉsÉåeÉ qÉåÇ MüÉrÉïUiÉ Wæû | MÑüqÉÉUÏ xuÉÉiÉÏ MüSqÉ uÉWû pÉÏ CxÉÏ MüÉsÉåeÉ qÉåÇ AkrÉÉmÉlÉ MüÉrÉï MüU cÉÑMüÐ Wæû AÉæU ÌTüsÉWûÉsÉ uÉå ÍcÉYMüÉåQûÏ Måü MüÉsÉåeÉ qÉåÇ MüÉrÉïUiÉ Wæû | ´ÉÏqÉiÉÏ mÉëÍqÉsÉÉ aÉÉuÉQåû eÉÏ aÉSaÉ Måü qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ Måü MüÉrÉïUiÉ Wæû | AÉæU CxÉ qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ AlrÉ NûÉ§É xÉqÉÉeÉ Måü EccÉ mÉS MüÉrÉïUiÉ Wæû |

ÌuÉcÉÉUaÉÉå̸ iÉjÉÉ xÉqqÉåsÉlÉ:

  • ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ WûU xÉÉsÉ 14 ÍxÉiÉoÉÇU MüÉå ÌWûlSÏ ÌSuÉxÉ oÉQåû EixÉÉWûmÉÔuÉïMü qÉlÉÉiÉÉ Wæû |
  • ÌWûlSÏ ÌuÉpÉÉaÉ NûɧÉÉåÇ Måü ÍsÉL ÌuÉÌuÉkÉ ÌuÉwÉrÉÉåÇ mÉU ÌuÉcÉÉUaÉÉå̸rÉÉåÇ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû |  

 

CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT :

            Hindi Department gives proper to Hindi students to build up their future career by studying Hindi as a subject. The students are given information about the scope of Hindi in different Government and private sectors as Railways, posts and Telegraph Bank, LIC and others. In private Sector also the Hindi Officers are required. Wide scope is there in Educational fields by doing higher studies like M.A. and B.Ed.

Library  Facilities :

 No. of Books : 2782

No. of Volumes: 218 

No. of Journals : 01 (Hans )

Daily news papers : Rajasthan Patrika  

Amount spent  on 6 years  : 17291

FUTURE   VISION :

  • mÉërÉÉåeÉlÉ qÉÔsÉMü ÌWûlSÏ eÉÉå uÉiÉïqÉÉlÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ AirÉÉuÉvrÉMü Wæû ExÉå mÉËUÍcÉiÉ MüUlÉÉ |
  • AlÉÑuÉÉS, mɧÉsÉåZÉlÉ iÉjÉÉ MüÉrÉÉïsÉrÉÏ vÉoSMüÉåvÉ Måü AÉåU NûɧÉÉåÇ MüÉå AÉMüÌwÉïiÉ iÉjÉÉ mÉëåUMü MüUlÉÉ |
  • ÌWûlSÏ pÉÉwÉÉ qÉåÇ aÉhÉMürÉÇ§É MüÉ mÉërÉÉåaÉ MüUÉlÉÉ |
  • To introduce Functional Hindi which is relevant to the present situation.
  • To give more emphasis on translation, letter writing and official terminological works.
  • The  department is also planning to acquaint the students with application  of Hindi in Computer Education.